NEWSLETTER

 1. 1. Administratorem moich danych osobowych jest Bunge Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy, 88-150 Kruszwica, Aleja Niepodległości 42, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312, NIP 556-25-34-695
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  w celu związanym z działaniami marketingowymi administratora, w tym wysyłką
  newslettera,
 3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak podania danych osobowych
  uniemożliwia wysyłkę newslettera,
 4. Moje dane osobowe przetwarzane będą dopóki nie cofnę na to zgody; zgodę mogę
  cofnąć korzystając z hiperłącza dołączonego do każdej wiadomości newsletter,
 5. Moje dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
  danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
 6. Moje dane nie będą podlegały profilowaniu,
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać moich danych osobowych do
  państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 8. Posiadam prawo do:
  • żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
   ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
   przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
   przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   (W celu realizacji powyższych praw należy skorzystać z hiperłącza dołączonego do każdej wiadomości newsletter)
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych,
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: BEU.ZTK.Dataprotection@bunge.com.